OBIECTIVUL GENERAL AL CURSULUI
- Cunoaşterea de către studenţi a specificului asistenţei sociale şi consilierii în şcoală şi fundamentarea teoretică a dimensiunilor asistenţei sociale în şcoală.
Obiective specifice ale cursului:
- Formarea unor deprinderi specifice de comunicare cu elevii, cadrele didactice, părinţii, alte grupuri şi indivizi în nevoie şi respectarea unor valori şi norme morale în practica asistenţei sociale în şcoală ;
- Aplicarea aspectelor teoretice din asistenţă socială la dezvoltarea unor programe concrete de suport a copiilor aflaţi în dificultate şi familiilor lor, precum şi stimularea eforturilor proprii ale acestor categorii sociale pentru depăşirea dificultăţilor şi a marginalizării socio-umane;
- Cunoaşterea unor metode active de socio-terapie pentru grupurile sociale aflate temporar în dificultate;
- Dobândirea unui nivel de competenţă analitică de tip psiho-social interactiv şi tehnic aplicativ necesar unei practici responsabile, auto-critice, profesional autonome în cadrul serviciilor de asistenta sociala din şcoli;
- Posibilitatea de dezvoltare şi perfecţionare a profesiei prin participarea la activităţi de cercetare în domeniul socio-uman capabil să ducă la eficienţa activităţilor de asistenţă socială din instituţiile de învăţământ răspunzând astfel nevoilor practice şi programelor de asistenţă socială ale acestora.
OBIECTIVE GENERALE:
Înţelegerea conceptului de trafic de persoane, din diferite perspective
Dezvoltarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului

OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea caracteristicilor traficului de persoane şi sesizarea diferenţelor dintre fenomenul de trafic, prostituţie şi migraţie ilegală
Cunoaşterea cauzelor şi efectelor traficului de persoane
Cunoaşterea tipurilor de trafic si a etapelor traficului de persoane
Cunoaşterea prevederilor naţionale şi internaţionale din domeniu
Cunoaşterea cadrului instituţional din domeniu
Cunoaşterea modalităţilor de asistare şi reintegrare a victimelor
Stresul este un proces prin care solicitările ambientale sau interne afectează sau depăşesc capacitatea de adaptare a unui organism rezultând, în urma percepeţiei evenimentelor evaluate ca fiind ameninţătoare sau provocatoare, diverse schimbări biologice, psihologice şi sociale ce pot pune o persoană la risc de a se îmbolnăvi.

Aşadar, prin stres se înţelege orice eveniment care solicită adaptare fizică, psihologică sau socială, dar şi ansamblul situaţiilor externe care determină emoţii de disconfort şi tensiune, în condiţiile în care aceste situaţii sunt percepute ca fiind ameninţătoare sau frustrante sau ca depăşind capacităţile individului de a le face faţă acestora (Argyle, 1992).
Obiective generale ale disciplinei:
Disciplina îşi propune să asigure cunoştinţele şi să formeze deprinderile necesare pentru gestionarea eficientă a conflictelor în relațiile inter-personale la locul de muncă și în viața privată.
Obiective specifice ale disciplinei:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea cadrelor conceptuale privind conflictul
2. Cunoaşterea etapelor de dezvoltare a conflictului
3. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea principalelor strategii de gestionare a conflictelor
4. Cunoaşterea, înțelegerea și aplicarea modelelor de analiză, diagnoză și rezolvare a conflictelor
5. Însușirea tehnicilor și abilităților de gestionare a conflictelor
Acest curs se ocupă de consilierea individuală și de grup ca activităţi cu rol esenţial în practica asistenţei sociale. El oferă oportunitatea dezvoltării cunoştinţelor, dar mai ales deprinderilor şi atitudinilor indispensabile celor ce activează în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale indivizilor şi familiilor aflate în dificultate. Tematica cursului cuprinde atât caracteristicile generale şi particulare ale consilierii individuale și de grup, cât şi formarea deprinderilor de asistare a persoanelor și grupurilor, realizarea programului de consiliere prin parcurgerea etapelor consilierii individuale și/sau de grup, evaluarea persoanei și/sau grupului şi utilizarea diferitelor tehnici în procesul consilierii. În explorarea acestor teme, accentul va fi pus pe formarea unor deprinderi şi atitudini necesare profesiei de asistent social: comunicare, ascultare, neutralitate, empatie, relaţionare, crearea de ipoteze sistemice, adresarea întrebărilor, utilizarea unor instrumente ca genograma familiei, desenul familiei etc.
Suportul de curs pentru disciplina ”Introducere în Psihoterapie“ are ca scop
familiarizarea studenților la facultatea de asistență socială cu noțiuni introductive
ale domeniului consilierii și psihoterapiei (baze conceptuale, metodologice și
aplicative).

Suportul de curs pune la dispoziția viitorului asistent social repere esențiale ale
formării specialistului în consiliere ca persoană și profesionist, astfel încât acesta să
poată asista cu profesionalism beneficiarii procesului de consiliere în asistență
socială, beneficiari ce pot fi adulții, copiii, cuplurile, familiile, grupurile.
Asistenţa socială reprezintă un ansamblu de măsuri întreprinse de către stat, biserică, organisme ne-guvernamentale spre a sprijini persoanele aflate în situaţii deosebite, deficitare, a căror stare fizică sau psihică a fost afectată de diverşi factori nocivi: apariţia unor boli cronice, deteriorarea stării materiale, calamităţi naturale, vârstă înaintată etc.
Coaching-ul a fost definit ca un proces de asistare si ghidare cu scopul de a obţine o dezvoltare personală şi profesională optimă (Kilburg, 1996; Nowack, 2003).

Mentorul oferă sfaturi şi face recomandări. Mentorii vorbesc despre experinţele personale care pot fi relevante pentru formarea studenţilor.