Obiective specifice ale cursului:
- Cunoaşterea şi înţelegerea teoriilor de bază şi a metodelor fundamentale care explică comportamentul individului în mediul său de viaţă cu aplicabilitate în practica asistenţei sociale.
- Familiarizarea studenţilor cu teoriile psiho-sociale în vederea înţelegerii corecte a comportamentului individului în mediul său de viaţă.
- Cunoaşterea teoriilor psiho-sociale prin raportarea lor la viaţa de zi cu zi a individului: sinele şi structura sinelui; teorii asupra personalităţii umane, atitudini şi comportament la nivelul vieţii cotidiene; credinţe şi aspiraţii de viaţă: culturale, politice, ştiinţifice etc, stabilitate, schimbare şi influenţă la nivelul comportamentului individului în funcţie de noul context socio-cultural şi de noile dimensiuni ale proceselor psiho-sociale ş.a.
- Cunoaşterea principalelor modele psiho-sociale utilizate în practica asistenţei sociale ca: modele psiho-dinamice, modele centrate pe tipuri concrete de activităţi, modele comportamentale, modele umaniste şi existenţialiste, modele cognitive etc.
****
Pe baza cunoaşterii teoriilor psiho-sociale în dinamica lor vor fi explicate aspecte fundamentale privind:
• funcţionarea individului în mediul său de viaţă şi înţelegerea identităţii de sine
• relaţia dintre atitudini şi comportament
• schimbarea comportamentului şi atitudinii în raport de factorii de mediu psiho-socio-culturali de viaţă
• modele ale relaţiilor interpersonale şi de grup
În asistenţa socială, teoriile sunt extrem de importante
întrucât:

• oferă definiţii, modele şi abordări referitoare la lumea înconjurătoare,
• oferă asistentului social un set de concepte, o viziune organizată asupra fenomenelor şi realităţilor înconjurătoare,
• ne ajută să descriem, explicăm, prognozăm şi să controlăm situaţiile sociale,
• reprezintă „unelte de lucru” ce ne ghidează comportamentul şi intervenţiile din cadrul procesului de asistenţă socială,
• varietatea acestora ne ajută să abordăm problemele în mai multe moduri
• explică relaţiile dintre fapte, ordinea faptelor şi faptul în sine,
• anticipează anumite rezultate,
• transmite cunoştinţe de specialitate şi ajută la apariţia de noi teorii,
• explică şi monitorizează acţiunile umane,
• semnalează lucrurile pe care nu le ştim,
• conferă o anumită siguranţă asistentului social în intervenţiile sale,
• ajută la alegerea abordării teoretice care se potriveşte cel mai bine în munca cu beneficiarii
• obiectivează practica în sensul că elimină subiectivismul
OBIECTIVE GENERALE:
• Asimilarea şi operarea cu conceptele specifice sociologiei;
Înţelegerea modului/contextului în care sociologia a apărut ca știinţă și cunoașterea principalilor autori, precum și a principalelor orientări teoretice;
Dobândirea abilităţii de a furniza și analiza definiţii în cadrul temelor discutate la curs.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- Capacitatea de a folosi perspective sociologice în explicarea și interpretarea fenomenelor sociale.
- Capacitatea de a analiza diferite lumi sociale prin aplicarea conceptelor si teoriilor prezentate la curs.
- Capacitatea de a furniza exemple empirice pentru conceptele și teoriile învăţate.
- Abilitatea de a analiza lumea socială dintr-o poziţie neutră din punct de vedere axiologic.
„Profesia de asistent social promovează schimbarea socială, rezolvarea problemelor în relaţiile umane, precum şi dezvoltarea abilităţilor şi libertatea oamenilor pentru sporirea bunăstării“
Cursul “Psihologie in asistenta sociala” are ca obiectiv general cunoasterea de sine si cunoasterea celorlalti ca premisa a formarii unei atitudini profesioniste in relatia cu beneficiarii serviciilor de asistenta sociala.
OBIECTIVE GENERALE:
• dobândirea cunoştinţelor generale cu privire la domeniul asistenţei sociale și asistenței sociale bazată pe evidențe;
• cunoaşterea termenilor de „cercetare în asistența socială”, „comportament etic în cercetare”, „practica bazată pe evidențe”;
• cunoasterea de către studenţi a locului şi rolului pe care asistenţa socială îl are în cadrul politicilor sociale;
• însusirea modului de organizare şi funcţionare a reţelei naţionale de asistenţă socială, rolul şi competenţele asistentului social în activitatea practică.

OBIECTIVE SPECIFICE:
• identifică şi analizează critic relația dintre valorile asistenței sociale și practica bazată pe evidențe
• analizarea diferitelor intervenții și aplicații în asistența socială bazată pe evidențe
• familiarizarea studenţilor cu instituţii şi unităţi de asistenţă socială, cu servicii guvernamentale şi neguvernamentale, cunoaşterea rolului acestora în procesul de reintegrare socială a celor în dificultate ;
• abordarea sistemului public de acordare a dreptului de asistenţă socială din perspectiva categoriilor de beneficiari cărora se adresează, proceduri de atribuire a unor drepturi de asistenţă socială ;
• cunoaşterea rolului societăţii civile în procesul de asistenţă socială specializată;
• cunoaşterea instrumentelor de lucru ale asistentului social.
Social workers are concerned with social problems, their causes, their solutions and their human impacts. Social workers work with individuals, families, groups, organizations and communities, as members of a profession which is committed to social justice and human rights.